• +66(0) 2641 3800
  • Facebook/15BusinessAdvisoryLimited
  • info@fifteenbiz.com
  • Suite 39, 9th Fl., RS Tower Ratchadapisek Rd., Bangkok
Service Hours:
Monday-Friday: 09:00 am - 17:00 pm
image description

"Dependable Business Partner"

Some of our

Latest Academic

image description

คุณไพรัช  มณฑาพันธุ์ ในฐานะนายกสมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย ได้รับเชิญร่วมงานวันคล้ายวันสถานปนากรมพัฒนาธุรกิจการค้า ครบรอบ 95 ปี "ธุรกิจไทยใส่ใจหลักธรรมาภิบาลสร้างธุรกิจสีขาวขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย" โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายสนธิรัตน์  สนธิจิรวงศ์) เป็นประธานในพิธี

read more
image description

คุณไพรัช มณฑาพันธุ์ ในฐานะนายกสมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการอบรมหัวข้อ “การประเมินมูลค่าทรัพย์สิน และ
การประเมินมูลค่ากิจการ ตาม พรบ.หลักประกันทางธุรกิจ” ในวันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2560 และวันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2560 ให้ผู้บังคับหลักประกัน
ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

read more
image description

คุณไพรัช มณฑาพันธุ์ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท 15 ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด
ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายให้สภาวิชาชีพบัญชี ในหัวข้อ “ทำความเข้าใจการวัดมูลค่ายุติธรรมตาม IFRS 13”
ณ สภาวิชาชีพบัญชี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2560

read more
image description

คุณไพรัช มณฑาพันธุ์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายให้กับ มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP) (PEP รุ่นที่ 4)ในหัวข้อ “การพิจารณาความเป็นไปได้ของโครงการ (Feasibility Study)” และ “การกำหนดกรอบโครงสร้างของโครงการ PPPs และการประเมินความคุ้มค่าทางการเงิน (Value for Money)” วันที่ 10 ต.ค.2560 และวันที่ 2 พ.ย. 2560 ณ โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพฯ

read more