• +66(0) 2641 3800
  • Facebook/15BusinessAdvisoryLimited
  • info@fifteenbiz.com
  • Suite 39, 9th Fl., RS Tower Ratchadapisek Rd., Bangkok
Service Hours:
Monday-Friday: 09:00 am - 17:00 pm
image description

"Dependable Business Partner"

Some of our

Latest Academic

image description

คุณไพรัช  มณฑาพันธุ์ ในฐานะนายกสมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย และกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท 15 ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในโครงการอบรมหลักสูตรต่อเนื่อง 4 วัน เรื่อง “การประเมินมูลค่าทรัพย์สินครบวงจร” ทุกวันเสาร์ วันที่ 27 มกราคม – วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561 (จำนวน 4 วัน) เวลา 08.45 – 16.30 น. ณ อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่

read more
image description

คุณไพรัช  มณฑาพันธุ์ ในฐานะนายกสมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย ได้รับเชิญร่วมงานวันคล้ายวันสถานปนากรมพัฒนาธุรกิจการค้า ครบรอบ 95 ปี "ธุรกิจไทยใส่ใจหลักธรรมาภิบาลสร้างธุรกิจสีขาวขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย" โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายสนธิรัตน์  สนธิจิรวงศ์) เป็นประธานในพิธี

read more
image description

คุณไพรัช มณฑาพันธุ์ ในฐานะนายกสมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการอบรมหัวข้อ “การประเมินมูลค่าทรัพย์สิน และ
การประเมินมูลค่ากิจการ ตาม พรบ.หลักประกันทางธุรกิจ” ในวันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2560 และวันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2560 ให้ผู้บังคับหลักประกัน
ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

read more
image description

คุณไพรัช มณฑาพันธุ์ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท 15 ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด
ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายให้สภาวิชาชีพบัญชี ในหัวข้อ “ทำความเข้าใจการวัดมูลค่ายุติธรรมตาม IFRS 13”
ณ สภาวิชาชีพบัญชี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2560

read more