• +66(0) 2641 3800
  • info@fifteenbiz.com
  • Suite 39, 9th Fl., RS Tower Ratchadapisek Rd., Bangkok
Service Hours:
Monday-Friday: 09:00 am - 17:00 pm
image description

"Dependable Business Partner"

Some of our

Latest Academic

image description

คุณไพรัช  มณฑาพันธุ์ ในฐานะนายกสมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย และกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท 15 ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากก.ล.ต.ไทย และ ก.ล.ต. สปป.ลาวเข้าเยี่ยมชมบริษัทฯ เพื่อศึกษาดูงานภายใต้หัวข้อ "การกำกับดูแลการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน (Asset Valuation)" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วย LSCO เตรียมความพร้อมในด้านกฎเกณฑ์และจรรยาบรรณวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับการประเมินมูลค่าทรัพย์สินให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล ในวันที่ 19 ธันวาคม 2562 ณ บริษัท 15 ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด

read more
image description

คุณไพรัช  มณฑาพันธุ์ ในฐานะนายกสมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย และกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท 15 ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด ได้เข้าร่วมประชุมคณะทำงานดำเนินการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องสัก ชั้น 3 ตึกเทียมคมกฤส คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขน

read more
image description

คุณไพรัช  มณฑาพันธุ์ ในฐานะนายกสมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย และกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท 15 ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด และคุณวัฒนา จำปาวัลย์ ในฐานะกรรมการบริหาร บริษัท 15 ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด  ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการบรรยาย โครงการการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการบนที่ดินแปลงวัดศรีวารีน้อย วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.30-16.00 น. ณ อาคารสำนักงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ห้อง AOB 7 ชั้น 5

read more
image description

คุณไพรัช  มณฑาพันธุ์ ในฐานะนายกสมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย และกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท 15 ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายให้กับ มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP) (PEP รุ่นที่ 9) ในหัวข้อ “การพิจารณาความเป็นไปได้ของโครงการ (Feasibility Study)” และ “การกำหนดกรอบโครงสร้างของโครงการ PPPs และการประเมินความคุ้มค่าทางการเงิน (Value for Money)” วันที่ 22 ต.ค. และ 29 ต.ค. 2562 ณ โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพฯ

read more