• +66(0) 2641 3800
  • Facebook/15BusinessAdvisoryLimited
  • info@fifteenbiz.com
  • Suite 39, 9th Fl., RS Tower Ratchadapisek Rd., Bangkok
Service Hours:
Monday-Friday: 09:00 am - 17:00 pm
image description

"Dependable Business Partner"

Some of our

Latest Academic

image description

คุณไพรัช  มณฑาพันธุ์ ในฐานะนายกสมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย และกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท 15 ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการบรรยายหัวข้อเรื่อง “การประเมินโรงแรมสำหรับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ การปฎิบัติจริงภาคสนาม” ในวันที่ 14-15 กันยายน 2561 (จำนวน 2 วัน) เวลา 08.45 – 16.30 น. ณ โรงแรมเอเชีย เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี

read more
image description

คุณไพรัช  มณฑาพันธุ์ ในฐานะนายกสมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย และกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท 15 ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด  ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในฐานะผู้จัดการโครงการและผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินของศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการบรรยาย "การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1 โครงการศึกษาวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของการขยายระยะเวลาการเช่าที่ดินราชพัสดุ ราย บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ในวันที่ 24 สิงหาคม 2561 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องธนา  โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ บางนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร

read more
image description

คุณไพรัช  มณฑาพันธุ์ ในฐานะนายกสมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย และกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท 15 ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด  ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในฐานะผู้จัดการโครงการของสำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในการบรรยาย "การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1 โครงการอาคารอเนกประสงค์ เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ โรงพยาบาลราชวิถี ในวันที่ 20 สิงหาคม 2561 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องประกายเพรช ชั้น 2 โรงแรม เอเชีย กรุงเทพ เขตราชเทวี จังหวัดกรุงเทพมหานคร

read more
image description

คุณไพรัช มณฑาพันธุ์ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท 15 ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายให้กับ มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP) (PEP รุ่นที่ 6) ในหัวข้อ “การพิจารณาความเป็นไปได้ของโครงการ (Feasibility Study)” ในวันพุธ ที่ 8 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องศาลาแดง ชั้น 12 โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร

read more