• +66(0) 2641 3800
  • Facebook/15BusinessAdvisoryLimited
  • info@fifteenbiz.com
  • Suite 39, 9th Fl., RS Tower Ratchadapisek Rd., Bangkok
Service Hours:
Monday-Friday: 09:00 am - 17:00 pm
image description

"Dependable Business Partner"

Some of our

Latest Academic

image description

คุณไพรัช  มณฑาพันธุ์ ในฐานะนายกสมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย และกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท 15 ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด  ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในฐานะผู้จัดการโครงการของสำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในการบรรยาย "การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 2 โครงการการเตรียมการและนำเสนอข้อมูลให้สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ตลอดจนถึงสิ้นสุดการคัดเลือกเอกชน "การจัดตั้งศูนย์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุขในรูปแบบการให้เอกชนเข้าร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ" ในวันที่ 2 สิงหาคม 2561 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 4 อาคาร 1 กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี

read more
image description

คุณไพรัช  มณฑาพันธุ์ ในฐานะนายกสมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย และกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท 15 ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด  ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในฐานะผู้ช่วยผู้จัดการโครงการของสำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในการบรรยาย "การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 2 โครงการศึกษาความเป็นไปได้ของการพัฒนาโครงการบนที่ดินแปลงถนนวัดศรีวารีน้อย" ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม โรงแรมคอนวีเนียนท์ แกรนด์ ถนนศรีวารีน้อย (ซ.ลาดกระบัง 54) ตำบลศีรษะจระเข้น้อย อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

read more
image description

คุณไพรัช มณฑาพันธุ์ ในฐานะนายกสมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย และกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท 15 ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในงานสัมมนาในหัวข้อ “การใช้ผลงานของผู้ประเมินราคาอิสระ” ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2561  ณ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

read more
image description

คุณไพรัช  มณฑาพันธุ์ ในฐานะนายกสมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย และกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท 15 ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด  ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในฐานะผู้จัดการโครงการของสำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในการบรรยาย "การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1 โครงการการเตรียมการและนำเสนอข้อมูลให้สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ตลอดจนถึงสิ้นสุดการคัดเลือกเอกชน "  ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2561 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 4 อาคาร 1 กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี

read more