• +66(0) 2641 3800
  • info@fifteenbiz.com
  • Suite 39, 9th Fl., RS Tower Ratchadapisek Rd., Bangkok
Service Hours:
Monday-Friday: 09:00 am - 17:00 pm
image description

"Dependable Business Partner"

Some of our

Latest Academic

image description

คุณไพรัช  มณฑาพันธุ์ ในฐานะนายกสมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย และกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท 15 ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในการประชุม AVA ครั้งที่ 22 ณ โรงแรมดุสิตธานี พัทยา จังหวัดชลบุรี

read more
image description

คุณไพรัช  มณฑาพันธุ์ ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน (PPP) โดยมีนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน เมื่อวันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม 2562 ณ กระทรวงการคลัง

read more
image description

คุณวัฒนา จำปาวัลย์ ในฐานะกรรมการบริหาร บริษัท 15 ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด  ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการบรรยาย "การพัฒนาที่ดินยานนาวาเชิงพาณิชย์ของบริษัทอู่กรุงเทพ จำกัด ครั้งที่ 2" ในวันที่ 22 สิงหาคม 2562 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 วัดยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

read more
image description

คุณวัฒนา จำปาวัลย์ ในฐานะกรรมการบริหาร บริษัท 15 ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด  ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการบรรยาย "การพัฒนาที่ดินยานนาวาเชิงพาณิชย์ของบริษัทอู่กรุงเทพ จำกัด ครั้งที่ 1" ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 วัดยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

read more