• +66(0) 2641 3800
  • Facebook/15BusinessAdvisoryLimited
  • info@fifteenbiz.com
  • Suite 39, 9th Fl., RS Tower Ratchadapisek Rd., Bangkok
Service Hours:
Monday-Friday: 09:00 am - 17:00 pm
image description

"Dependable Business Partner"

Some of our

Latest Academic

image description

คุณไพรัช  มณฑาพันธุ์ ในฐานะนายกสมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย และกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท 15 ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการบรรยายหัวข้อเรื่อง "มูลค่าทรัพย์สินในตลาดทุน หลังโควิด-19 จะด้อยค่าหรือไม่ อย่างไร" ในวันเสาร์ที่ 20 มีนาคม 2564 เวลา 08.45-16.30 น. โดยมีวิธีการบรรยายแบบ Live สด

read more
image description

คุณไพรัช  มณฑาพันธุ์ ในฐานะนายกสมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย และกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท 15 ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด และคุณวัฒนา จำปาวัลย์ ในฐานะกรรมการบริหาร บริษัท 15 ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด ได้จัดหลักสูตร การวิเคราะห์การใช้ประโยชน์อสังหาริมทรัพย์ ในวันศุกร์ ที่ 18 ธันวาคม 2563 เวลา 08.30-16.30 น. ห้องประชุม g34-g35 ศูนย์ประชุมและอาคารจอดรถมหิดลสิทธาคาร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคคลากรที่เป็นผู้ปกครองดูแลพื้นที่ได้รับความรู้ ความเข้าใจลักษณะของทรัพย์สินประเภทอสังหาริมทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยมหิดล

read more
image description

คุณไพรัช  มณฑาพันธุ์ ในฐานะนายกสมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย และกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท 15 ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายให้กับ มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP) (PEP รุ่นที่ 11) ในหัวข้อ “การพิจารณาความเป็นไปได้ของโครงการ (Feasibility Study)” และ “การกำหนดกรอบโครงสร้างของโครงการ PPPs และการประเมินความคุ้มค่าทางการเงิน (Value for Money)” วันที่ 10 และ 11 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพฯ

read more
image description

บริษัท 15 ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด ได้นำบุคลากรการท่าเรือแห่งประเทศไทย เข้าศึกษาดูงานโครงการสามย่านมิตรทาวน์ ในวันที่ 22 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น. ณ โครงการสามย่านมิตรทาวน์

read more