• +66(0) 2641 3800
  • info@fifteenbiz.com
  • Suite 39, 9th Fl., RS Tower Ratchadapisek Rd., Bangkok
Service Hours:
Monday-Friday: 09:00 am - 17:00 pm
image description

"Dependable Business Partner"

การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1 โครงการศึกษาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการพัฒนาที่ดิน 50 ไร่ และที่ดินที่ทำการของ บมจ.อสมท เนื้อที่ประมาณ 20 ไร่ ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 9.00-12.00

คุณไพรัช  มณฑาพันธุ์ ในฐานะนายกสมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย และกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท 15 ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด  ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในฐานะผู้จัดการโครงการของสำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในการบรรยาย "การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1 โครงการศึกษาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการพัฒนาที่ดิน 50 ไร่ และที่ดินที่ทำการของ บมจ.อสมท เนื้อที่ประมาณ 20 ไร่ ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมปาริชาต โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน ชั้น 3 ถนนพระราม 9 กรุงเทพมหานคร