• +66(0) 2641 3800
  • Facebook/15BusinessAdvisoryLimited
  • info@fifteenbiz.com
  • Suite 39, 9th Fl., RS Tower Ratchadapisek Rd., Bangkok
Service Hours:
Monday-Friday: 09:00 am - 17:00 pm
image description

"Dependable Business Partner"

มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP) – PEP รุ่นที่ 15 (19 เมษายน 2566)

คุณไพรัช  มณฑาพันธุ์ ในฐานะนายกสมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย และกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท 15 ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายให้กับ มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP) ในหัวข้อ “การพิจารณาความเป็นไปได้ของโครงการ (Feasibility Study)” ในวันพุธที่ 19 เมษายน 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น. และในหัวข้อ “การกำหนดกรอบโครงสร้างของโครงการ PPPs และการประเมินความคุ้มค่าทางการเงิน (Value for Money)” ในวันพุธที่ 19 เมษายน 2566 เวลา 13.00 – 16.00 น.ณ โรงแรม อีสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพฯ