• +66(0) 2641 3800
  • info@fifteenbiz.com
  • Suite 36, 8th Fl., RS Tower Ratchadapisek Rd., Bangkok
Service Hours:
Monday-Friday: 09:00 am - 17:00 pm
image description

"Dependable Business Partner"

Some of our

Latest Academic

image description

คุณไพรัช  มณฑาพันธุ์ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท 15 ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายกิจกรรม "Business Startup" ให้กับสโมสรนักศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันจันทร์ ที่ 29 ตุลาคม 2561

read more
image description

คุณไพรัช  มณฑาพันธุ์ ในฐานะนายกสมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย และกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท 15 ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด ได้จัดกิจกรรมแรลลี่เพื่อความสามัคคี "TVA Rally 2018" ณ โรงแรมรอยัลฮิลล์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดนครนายก ในวันที่ 27-28 ตุลาคม 2561

read more
image description

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2561 คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ นำโดย คุณไพรัช  มณฑาพันธุ์ นายกสมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย และกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท 15 ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด นายวสันต์ คงจันทร์  อุปนายก และนายกานต์  อัศวปานทิพย์ กรรมการบริหารสมาคมฯ ได้บรรยายให้ความรู้และแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านวิชาการแก่ผู้บริหาร และพนักงานสายนโยบายสถาบันการเงินและสายกำกับสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย รวมประมาณ 50 ท่าน เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติและแนวทางการประเมินราคาหลักประกันประเภท "ไม้ยืนต้นที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ" ที่สามารถนำมาเป็นหลักประกันทางธุรกิจได้ตามพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. 2558 ซึ่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ อยู่ในระหว่างการพิจารณาออกกฎกระทรวง และธนาคารแห่งประเทศไทยอยู่ระหว่างการพิจารณาข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาปรังปรุงแนวทางกำกับดูแลส่วนงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับกฎกระทรวงดังกล่าวต่อไป


read more
image description

คุณไพรัช  มณฑาพันธุ์ ในฐานะนายกสมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย และกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท 15 ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด  ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในฐานะผู้จัดการโครงการและผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินของศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการบรรยาย "การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 2 โครงการศึกษาวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของการขยายระยะเวลาการเช่าที่ดินราชพัสดุ ราย บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ในวันที่ 25 กันยายน 2561 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องธนา โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ บางนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร

read more