• +66(0) 2641 3800
  • info@fifteenbiz.com
  • Suite 39, 9th Fl., RS Tower Ratchadapisek Rd., Bangkok
Service Hours:
Monday-Friday: 09:00 am - 17:00 pm
image description

"Dependable Business Partner"

Some of our

Latest Academic

image description

คุณไพรัช  มณฑาพันธุ์ ในฐานะนายกสมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย และกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท 15 ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด ได้จัดกิจกรรมแรลลี่เพื่อความสามัคคี "TVA Rally 2018" ณ โรงแรมรอยัลฮิลล์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดนครนายก ในวันที่ 27-28 ตุลาคม 2561

read more
image description

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2561 คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ นำโดย คุณไพรัช  มณฑาพันธุ์ นายกสมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย และกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท 15 ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด นายวสันต์ คงจันทร์  อุปนายก และนายกานต์  อัศวปานทิพย์ กรรมการบริหารสมาคมฯ ได้บรรยายให้ความรู้และแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านวิชาการแก่ผู้บริหาร และพนักงานสายนโยบายสถาบันการเงินและสายกำกับสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย รวมประมาณ 50 ท่าน เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติและแนวทางการประเมินราคาหลักประกันประเภท "ไม้ยืนต้นที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ" ที่สามารถนำมาเป็นหลักประกันทางธุรกิจได้ตามพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. 2558 ซึ่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ อยู่ในระหว่างการพิจารณาออกกฎกระทรวง และธนาคารแห่งประเทศไทยอยู่ระหว่างการพิจารณาข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาปรังปรุงแนวทางกำกับดูแลส่วนงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับกฎกระทรวงดังกล่าวต่อไป


read more
image description

คุณไพรัช  มณฑาพันธุ์ ในฐานะนายกสมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย และกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท 15 ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด  ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในฐานะผู้จัดการโครงการและผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินของศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการบรรยาย "การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 2 โครงการศึกษาวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของการขยายระยะเวลาการเช่าที่ดินราชพัสดุ ราย บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ในวันที่ 25 กันยายน 2561 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องธนา โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ บางนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร

read more
image description

คุณไพรัช  มณฑาพันธุ์ ในฐานะนายกสมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย และกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท 15 ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด  ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในฐานะผู้จัดการโครงการของสำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในการบรรยาย "การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 2 โครงการอาคารอเนกประสงค์ เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ โรงพยาบาลราชวิถี ในวันที่ 20 กันยายน 2561 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องกิ่งทอง ชั้น 2 โรงแรม เอเชีย กรุงเทพ เขตราชเทวี จังหวัดกรุงเทพมหานคร

read more