• +66(0) 2641 3800
  • Facebook/15BusinessAdvisoryLimited
  • info@fifteenbiz.com
  • Suite 39, 9th Fl., RS Tower Ratchadapisek Rd., Bangkok
Service Hours:
Monday-Friday: 09:00 am - 17:00 pm
image description

"Dependable Business Partner"

Some of our

Latest Academic

image description

คุณไพรัช  มณฑาพันธุ์ ในฐานะนายกสมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย และกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท 15 ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด ได้จัดรับฟัง (Market Sounding) โครงการ “ศึกษาและวิเคราะห์โครงการตามข้อกำหนดในพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 (ท่าเทียบเรือ เอ2 และ บี5 ภายหลังสิ้นสุดสัญญาสัมปทาน)” ในวันพุธที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องกิ่งกัญญา ชั้น 5 โรงแรมโฟร์วิงส์ สุขุมวิท 26 กรุงเทพมหานคร

read more
image description

คุณไพรัช  มณฑาพันธุ์ ในฐานะนายกสมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย และกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท 15 ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด เข้าร่วมงานรับรางวัลสมาคมการค้าดีเด่น ประจำปี 2563 โดยสมาคมฯ ได้รับรางวัลประเภทกลุ่มที่ 3 จัดตั้งสมาคมตั้งแต่ 16 ปี ขึ้นไป ได้ทั้งหมด 2 รางวัลคือ

1) สมาคมการค้าดีเด่นรายมิติที่ 1 ผลสำเร็จตามพันธกิจ

2) สมาคมการค้าดีเด่นรายมิติที่ 4 การพัฒนาองค์กร

โดยมีท่านรองนายกและ รมว.กระทรวงพาณิชย์ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ เป็นผู้มอบรางวัล ในวันศุกร์ ที่ 18 กันยายน 2563 เวลา 12.00-16.30 น. ณ ห้องเวิลด์บอลรูม ชั้น 23 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพ

read more
image description

คุณไพรัช  มณฑาพันธุ์ ในฐานะนายกสมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย และกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท 15 ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัดได้เข้าร่วมประชุมกับฝ่ายนโยบายธนาคารแห่งประเทศไทย ในวันพุธ ที่ 2 กันยายน 2563 ณ ธนาคารแห่งประเทศไทย โดยได้หารือด้านการพัฒนาวิชาชีพ เกี่ยวกับ "การขึ้นทะเบียนผู้ประเมินสำหรับตลาดเงิน" โดยสมาคมฯ ได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ ไว้แล้ว เช่น การประกาศมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพการประเมินมูลค่าทรัพย์สินสำหรับตลาดเงิน พ.ศ.2562 มาตรฐานการประเมินเครื่องจักร พ.ศ.2554 การร่างแนวทางการประเมินมูลค่าต้นไม้ (58 ชนิด ตาม พรบ.หลักประกันทางธุรกิจ) และประกาศเรื่องการขึ้นทะเบียนผู้ประเมินสำหรับตลาดเงิน ตามประกาศวันที่ 25 เมษายน 2562 เป็นต้น เพื่อการพัฒนาวิชาชีพการประเมินมูลค่าทรัพย์สินสำหรับตลาดเงินให้พัฒนารุดหน้าต่อไป

read more
image description

คุณไพรัช  มณฑาพันธุ์ ในฐานะนายกสมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย และกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท 15 ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการบรรยายหัวข้อเรื่อง “เทคนิคที่ใช้ในการประเมินโดยวิธีเปรียบเทียบราคาตลาด ไม่ได้มีแค่ WQS” ในรูปแบบของ New Normal’ s Standard. ในวันพฤหัสบดี ที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.45-16.00 น. ณ อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ซอยศูนย์วิจัย

read more