• +66(0) 2641 3800
  • Facebook/15BusinessAdvisoryLimited
  • info@fifteenbiz.com
  • Suite 39, 9th Fl., RS Tower Ratchadapisek Rd., Bangkok
Service Hours:
Monday-Friday: 09:00 am - 17:00 pm
image description

"Dependable Business Partner"

Some of our

Latest Academic

image description

คุณไพรัช  มณฑาพันธุ์ ในฐานะนายกสมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย และกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท 15 ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายให้กับ มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP) ในหัวข้อ “การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐสำหรับการกีฬาแห่งประเทศไทย” (PPPs for SAT) รุ่นที่ 1 “การพิจารณาความเป็นไปได้ของโครงการ (Feasibility Study)” ในวันอังคาร ที่ 29 กันยายน 2563 เวลา 09.00-12.00 น. และวันพุธที่ 30 กันยายน 2563 เวลา 13.00 - 16.00 น. และหัวข้อ “การกำหนดกรอบโครงสร้างของโครงการ PPPs และการประเมินความคุ้มค่าทางการเงิน (Value for Money)” ในวันอังคารที่ 6 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ การกีฬาแห่งประเทศไทย (หัวหมาก)

read more
image description

คุณไพรัช  มณฑาพันธุ์ ในฐานะนายกสมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย และกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท 15 ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด ได้กำหนดจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งที่ 1/2563 โดยมีคุณไพบูลย์ นลินทรางกูร ประธานกรรมการสภาธุรกิจตลาดทุนไทย (FETCO) ได้ให้เกียรติมาร่วมเป็นวิทยากรในเสวนาภาคพิเศษ "วิกฤตเศรษฐกิจหลังโควิด-19 เศรษฐกิจโลก เศรษฐกิจไทยจะเลวร้ายเพียงใด" ในวันศุกร์ ที่ 2 ตุลาคม 2563 เวลา 17.00 - 20.30 น. ณ ห้องเจ้าพระยาบอลรูม โรงแรมรามาดา บาย วินแดม แบงคอก เจ้าพระยาปาร์ค ถนนรัชดาภิเษก

read more
image description

คุณไพรัช  มณฑาพันธุ์ ในฐานะนายกสมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย และกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท 15 ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด ได้จัดรับฟัง (Market Sounding) โครงการ “ศึกษาและวิเคราะห์โครงการตามข้อกำหนดในพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 (ท่าเทียบเรือ เอ2 และ บี5 ภายหลังสิ้นสุดสัญญาสัมปทาน)” ในวันพุธที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องกิ่งกัญญา ชั้น 5 โรงแรมโฟร์วิงส์ สุขุมวิท 26 กรุงเทพมหานคร

read more
image description

คุณไพรัช  มณฑาพันธุ์ ในฐานะนายกสมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย และกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท 15 ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด เข้าร่วมงานรับรางวัลสมาคมการค้าดีเด่น ประจำปี 2563 โดยสมาคมฯ ได้รับรางวัลประเภทกลุ่มที่ 3 จัดตั้งสมาคมตั้งแต่ 16 ปี ขึ้นไป ได้ทั้งหมด 2 รางวัลคือ

1) สมาคมการค้าดีเด่นรายมิติที่ 1 ผลสำเร็จตามพันธกิจ

2) สมาคมการค้าดีเด่นรายมิติที่ 4 การพัฒนาองค์กร

โดยมีท่านรองนายกและ รมว.กระทรวงพาณิชย์ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ เป็นผู้มอบรางวัล ในวันศุกร์ ที่ 18 กันยายน 2563 เวลา 12.00-16.30 น. ณ ห้องเวิลด์บอลรูม ชั้น 23 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพ

read more