• +66(0) 2641 3800
  • info@fifteenbiz.com
  • Suite 39, 9th Fl., RS Tower Ratchadapisek Rd., Bangkok
Service Hours:
Monday-Friday: 09:00 am - 17:00 pm
image description

"Dependable Business Partner"

Some of our

Latest Academic

image description

คุณไพรัช  มณฑาพันธุ์ ในฐานะนายกสมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย และกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท 15 ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายให้กับกรมทรัพย์สินทางปัญญา ในหัวข้อ “การพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิตอล” ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ โฮเทล กรุงเทพ

read more
image description

หมายเหตุ เนื่องจากบริษัท 15 ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด (สำนักงานใหญ่)จะดำเนินการย้ายสถานประกอบการแห่งใหม่ ในเดือนสิงหาคม 2562 นั้น ทางบริษัทฯจึงแจ้งเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสถานประกอบการ ดังนี้


ที่อยู่เดิม  ห้องเลขที่ 36 ชั้น 8 อาคารอาร์ เอส ทาวเวอร์ เลขที่ 121 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

เปลี่ยนเป็น เลขที่ 121/39 ชั้น 9 อาคารอาร์ เอส ทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400


                ดังนั้น เพื่อให้การเปลี่ยนแปลงเป็นไปโดยถูกต้อง บริษัทฯ จึงขอแจ้งให้ผู้ที่ต้องออกใบกำกับภาษี และ/หรือเอกสารอื่นๆ ให้แก่บริษัท กรุณาระบุที่อยู่ที่เปลี่ยนแปลงใหม่ในใบกำกับภาษี และ/หรือเอกสารอื่นๆด้วย มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ วันที่ 2 กันยายน 2562 เป็นต้นไป

read more
image description

คุณไพรัช  มณฑาพันธุ์ ในฐานะนายกสมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย และกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท 15 ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด ร่วมแสดงความยินดีกับงาน Excellent Service Award 2018  ณ วันพฤหัสบดี ที่ 2 พฤษภาคม 2562 เวลา 17.30 - 20.00 น. ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 9 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สำนักงานใหญ่ พระราม 3

read more
image description

คุณไพรัช  มณฑาพันธุ์ ในฐานะนายกสมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย และกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท 15 ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายให้กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ในหัวข้อ “ต้นไม้มี มูลค่าประเมินราคาอย่างไร ครั้งที่ 3”  ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชั้น 6

read more