• +66(0) 2641 3800
  • Facebook/15BusinessAdvisoryLimited
  • info@fifteenbiz.com
  • Suite 39, 9th Fl., RS Tower Ratchadapisek Rd., Bangkok
Service Hours:
Monday-Friday: 09:00 am - 17:00 pm
image description

"Dependable Business Partner"

การรับฟังการทดสอบความสนใจของนักลงทุน (Market Sounding) ครั้งที่ 1 และ 2 โครงการศึกษาและวิเคราะห์โครงการตามข้อกำหนดในพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 โครงการอู่เรือบริเวณแหลมฉบัง

คุณไพรัช มณฑาพันธุ์ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท 15 ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด รวมกับบริษัท ทรานส์คอนซัลท์ จำกัด ได้ดำเนินการรับฟังการทดสอบความสนใจของนักลงทุน (Market Sounding) ครั้งที่ 1 และ 2  เพื่อทดสอบความสนใจและความพร้อมของเอกชน รวมทั้งให้ข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการกำหนดสาระสำคัญของร่างประกาศเชิญชวน ร่างเอกสารสำหรับการคัดเลือกเอกชน และร่างสัญญาร่วมลงทุน ประกอบการดำเนินโครงการศึกษาและวิเคราะห์โครงการฯ

ครั้งที่ 1 วันพุธที่ 14 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องคีรีบูน ชั้น 1 โรงแรมโฟร์วิงส์ สุขุมวิท 26 กรุงเทพมหานคร

ครั้งที่ 2 วันพุธ ที่ 11 มกราคม 2566  เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ โรงแรมพูลแมน คิงเพาเวอร์ กรุงเทพ ห้อง Eternity Ballroom ชั้น G