• +66(0) 2641 3800
  • Facebook/15BusinessAdvisoryLimited
  • info@fifteenbiz.com
  • Suite 39, 9th Fl., RS Tower Ratchadapisek Rd., Bangkok
Service Hours:
Monday-Friday: 09:00 am - 17:00 pm
image description

"Dependable Business Partner"

สภาวิชาชีพบัญชี จัดอบรม "ทำความเข้าใจการวัดมูลค่ายุติธรรมตาม TFRS 13" (7 ธ.ค. 60)

คุณไพรัช มณฑาพันธุ์ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท 15 ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด
ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายให้สภาวิชาชีพบัญชี ในหัวข้อ “ทำความเข้าใจการวัดมูลค่ายุติธรรมตาม IFRS 13”
ณ สภาวิชาชีพบัญชี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2560