• +66(0) 2641 3800
  • Facebook/15BusinessAdvisoryLimited
  • info@fifteenbiz.com
  • Suite 39, 9th Fl., RS Tower Ratchadapisek Rd., Bangkok
Service Hours:
Monday-Friday: 09:00 am - 17:00 pm
image description

"Dependable Business Partner"

สัมภาษณ์เพื่อมอบนโยบายและความคิดเห็น สำหรับเป็นข้อมูลประกอบผลการศึกษาความเป็นไปได้ ความคุ้มค่า และผลกระทบต่อโครงการยกระดับการให้บริการของการกีฬาแห่งประเทศไทย ระยะที่ 2

คุณไพรัช  มณฑาพันธุ์ ในฐานะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โครงการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท 15 ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด ได้เข้าสัมภาษณ์นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อมอบนโยบายและความคิดเห็น สำหรับเป็นข้อมูลประกอบผลการศึกษาความเป็นไปได้ ความคุ้มค่า และผลกระทบต่อโครงการยกระดับการให้บริการของการกีฬาแห่งประเทศไทย Smart National Sports ระยะที่ 2 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุมรัฐมนตรีฯ ชั้น 2 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา