• +66(0) 2641 3800
  • Facebook/15BusinessAdvisoryLimited
  • info@fifteenbiz.com
  • Suite 39, 9th Fl., RS Tower Ratchadapisek Rd., Bangkok
Service Hours:
Monday-Friday: 09:00 am - 17:00 pm
image description

"Dependable Business Partner"

หลักสูตร “การวิเคราะห์การใช้ประโยชน์อสังหาริมทรัพย์” วันที่ 18 ธันวาคม 2563 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม g34-g35 ศูนย์ประชุมและอาคารจอดรถมหิดลสิทธาคาร

คุณไพรัช  มณฑาพันธุ์ ในฐานะนายกสมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย และกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท 15 ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด และคุณวัฒนา จำปาวัลย์ ในฐานะกรรมการบริหาร บริษัท 15 ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด ได้จัดหลักสูตร การวิเคราะห์การใช้ประโยชน์อสังหาริมทรัพย์ ในวันศุกร์ ที่ 18 ธันวาคม 2563 เวลา 08.30-16.30 น. ห้องประชุม g34-g35 ศูนย์ประชุมและอาคารจอดรถมหิดลสิทธาคาร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคคลากรที่เป็นผู้ปกครองดูแลพื้นที่ได้รับความรู้ ความเข้าใจลักษณะของทรัพย์สินประเภทอสังหาริมทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยมหิดล