• +66(0) 2641 3800
  • info@fifteenbiz.com
  • Suite 39, 9th Fl., RS Tower Ratchadapisek Rd., Bangkok
Service Hours:
Monday-Friday: 09:00 am - 17:00 pm
image description

"Dependable Business Partner"

เรียน ลูกค้า ผู้ให้บริการ (Suppliers)และ ผู้เกี่ยวข้องกับบริษัท 15 ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด

ตามที่สถานการณ์ของประเทศไทยขณะนี้ ประสบกับปัญหาในเรื่องไวรัสโควิด19 เป็นผลให้มีผลกระทบต่อ การดำเนินชีวิตและการบริหารจัดการในทุกภาคส่วนทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศ เพื่อสนับสนุนนโยบายทางด้านสาธารณสุขตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขและนโยบายของรัฐบาลในเรื่องความปลอดภัยทาง ด้านสุขภาพ ลดการเดินทางเคลื่อนไหวเพื่อจำกัดการแพร่เชื้อ ดังนั้น บริษัท 15 ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด (บริษัทฯ) จึงขอแจ้งให้ทุกท่านทราบว่า บริษัทฯ จะกำหนดให้บุคลากรของบริษัทฯ ปฏิบัติหน้าที่ ณ ที่บ้านพักของบุคลากร (Work at Home)ตามแนวปฏิบัติและแผนงานการดำเนินการเพื่อให้การให้บริการอย่างต่อเนื่อง (BCP) ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2563 นี้ เป็นต้นไป ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทาง วิธีปฏิบัติ และเครื่องมือในการประสานงานการให้บริการกับลูกค้าทุกรายผู้ให้บริการของบริษัทฯ (Suppliers) และผู้เกี่ยวข้องผ่านระบบติดต่อสื่อสารในทุกช่องทางทั้งโทรศัพท์ เบอร์มือถือส่วนตัวของผู้บริหารและผู้รับผิดชอบในการประสานงานกับทุกท่าน ตลอดจนอีเมล์ของบริษัทฯ ไว้พร้อมแล้ว ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอเรียนให้ทุกท่านทราบว่า บริษัทฯ มีความมั่นใจว่าในการให้บริการของบริษัทฯอย่างต่อเนื่อง และยังสามารถให้การบริการและตอบสนองทุกท่านตามที่ท่านคาดหวัง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และจะพยายามดูแลลูกค้า และผู้เกี่ยวข้องให้ดีที่สุดบริษัทหวังว่าหน่วยงานของทุกท่าน และผู้บริหารของท่าน จะผ่านพ้นวิกฤติการณ์นี้ไปด้วยกันอย่างดี หวังว่าเหตุการณ์จะคลี่คลายไปในทางที่ดีโดยเร็ว


จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
นายไพรัช  มณฑาพันธุ์
กรรมการผู้อำนวยการ
บริษัท 15 ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด
20 มีนาคม 2563