• +66(0) 2641 3800
  • info@fifteenbiz.com
  • Suite 39, 9th Fl., RS Tower Ratchadapisek Rd., Bangkok
Service Hours:
Monday-Friday: 09:00 am - 17:00 pm
image description

"Dependable Business Partner"

โครงการการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการบนที่ดินแปลงวัดศรีวารีน้อย วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.30-16.00 น. ณ อาคารสำนักงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ห้อง AOB 7 ชั้น 5

คุณไพรัช  มณฑาพันธุ์ ในฐานะนายกสมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย และกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท 15 ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด และคุณวัฒนา จำปาวัลย์ ในฐานะกรรมการบริหาร บริษัท 15 ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด  ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการบรรยาย โครงการการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการบนที่ดินแปลงวัดศรีวารีน้อย วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.30-16.00 น. ณ อาคารสำนักงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ห้อง AOB 7 ชั้น 5