• +66(0) 2641 3800
  • info@fifteenbiz.com
  • Suite 39, 9th Fl., RS Tower Ratchadapisek Rd., Bangkok
Service Hours:
Monday-Friday: 09:00 am - 17:00 pm
image description

"Dependable Business Partner"

โครงการอบรม“การประเมินโรงแรมสำหรับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ การปฎิบัติจริงภาคสนาม” ในวันที่ 14-15 กันยายน 2561 (จำนวน 2 วัน) เวลา 08.45 – 16.30 น.

คุณไพรัช  มณฑาพันธุ์ ในฐานะนายกสมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย และกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท 15 ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการบรรยายหัวข้อเรื่อง “การประเมินโรงแรมสำหรับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ การปฎิบัติจริงภาคสนาม” ในวันที่ 14-15 กันยายน 2561 (จำนวน 2 วัน) เวลา 08.45 – 16.30 น. ณ โรงแรมเอเชีย เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี