• +66(0) 2641 3800
  • Facebook/15BusinessAdvisoryLimited
  • info@fifteenbiz.com
  • Suite 39, 9th Fl., RS Tower Ratchadapisek Rd., Bangkok
Service Hours:
Monday-Friday: 09:00 am - 17:00 pm
image description

"Dependable Business Partner"

การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 2 โครงการการเตรียมการและนำเสนอข้อมูล"การจัดตั้งศูนย์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุขในรูปแบบการให้เอกชนเข้าร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ"ในวันที่ 2 สิงหาคม 2561เวลา9.00-12.00 น

คุณไพรัช  มณฑาพันธุ์ ในฐานะนายกสมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย และกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท 15 ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด  ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในฐานะผู้จัดการโครงการของสำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในการบรรยาย "การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 2 โครงการการเตรียมการและนำเสนอข้อมูลให้สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ตลอดจนถึงสิ้นสุดการคัดเลือกเอกชน "การจัดตั้งศูนย์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุขในรูปแบบการให้เอกชนเข้าร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ" ในวันที่ 2 สิงหาคม 2561 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 4 อาคาร 1 กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี