• +66(0) 2641 3800
  • Facebook/15BusinessAdvisoryLimited
  • info@fifteenbiz.com
  • Suite 39, 9th Fl., RS Tower Ratchadapisek Rd., Bangkok
Service Hours:
Monday-Friday: 09:00 am - 17:00 pm
image description

"Dependable Business Partner"

Some of our

Latest Academic

image description

คุณไพรัช  มณฑาพันธุ์ ในฐานะนายกสมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย และกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท 15 ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัดได้เข้าร่วมประชุมกับฝ่ายนโยบายธนาคารแห่งประเทศไทย ในวันพุธ ที่ 2 กันยายน 2563 ณ ธนาคารแห่งประเทศไทย โดยได้หารือด้านการพัฒนาวิชาชีพ เกี่ยวกับ "การขึ้นทะเบียนผู้ประเมินสำหรับตลาดเงิน" โดยสมาคมฯ ได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ ไว้แล้ว เช่น การประกาศมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพการประเมินมูลค่าทรัพย์สินสำหรับตลาดเงิน พ.ศ.2562 มาตรฐานการประเมินเครื่องจักร พ.ศ.2554 การร่างแนวทางการประเมินมูลค่าต้นไม้ (58 ชนิด ตาม พรบ.หลักประกันทางธุรกิจ) และประกาศเรื่องการขึ้นทะเบียนผู้ประเมินสำหรับตลาดเงิน ตามประกาศวันที่ 25 เมษายน 2562 เป็นต้น เพื่อการพัฒนาวิชาชีพการประเมินมูลค่าทรัพย์สินสำหรับตลาดเงินให้พัฒนารุดหน้าต่อไป

read more
image description

คุณไพรัช  มณฑาพันธุ์ ในฐานะนายกสมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย และกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท 15 ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการบรรยายหัวข้อเรื่อง “เทคนิคที่ใช้ในการประเมินโดยวิธีเปรียบเทียบราคาตลาด ไม่ได้มีแค่ WQS” ในรูปแบบของ New Normal’ s Standard. ในวันพฤหัสบดี ที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.45-16.00 น. ณ อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ซอยศูนย์วิจัย

read more
image description

คุณไพรัช  มณฑาพันธุ์ ในฐานะนายกสมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย และกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท 15 ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายให้กับ มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP) (PEP รุ่นที่ 10) ในหัวข้อ “การพิจารณาความเป็นไปได้ของโครงการ (Feasibility Study)” และ “การกำหนดกรอบโครงสร้างของโครงการ PPPs และการประเมินความคุ้มค่าทางการเงิน (Value for Money)” วันที่14 กรกฎาคม 2563 ณ โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพฯ

read more
image description

คุณไพรัช  มณฑาพันธุ์ ในฐานะนายกสมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย และกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท 15 ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการบรรยายหัวข้อเรื่อง "การประเมินราคาที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน" ในวันอังคาร ที่ 23 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 - 16.15 น. ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชีฯ  ถนนสุขุมวิท 21 โดยมีวิธึการบรรยายแบบ Live สด

read more