• +66(0) 2641 3800
  • Facebook/15BusinessAdvisoryLimited
  • info@fifteenbiz.com
  • Suite 39, 9th Fl., RS Tower Ratchadapisek Rd., Bangkok
Service Hours:
Monday-Friday: 09:00 am - 17:00 pm
image description

"Dependable Business Partner"

Some of our

Latest Academic

image description

คุณไพรัช  มณฑาพันธุ์ ในฐานะนายกสมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย และกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท 15 ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายให้กับ มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP) (PEP รุ่นที่ 10) ในหัวข้อ “การพิจารณาความเป็นไปได้ของโครงการ (Feasibility Study)” และ “การกำหนดกรอบโครงสร้างของโครงการ PPPs และการประเมินความคุ้มค่าทางการเงิน (Value for Money)” วันที่14 กรกฎาคม 2563 ณ โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพฯ

read more
image description

คุณไพรัช  มณฑาพันธุ์ ในฐานะนายกสมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย และกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท 15 ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการบรรยายหัวข้อเรื่อง "การประเมินราคาที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน" ในวันอังคาร ที่ 23 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 - 16.15 น. ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชีฯ  ถนนสุขุมวิท 21 โดยมีวิธึการบรรยายแบบ Live สด

read more
image description

คุณไพรัช  มณฑาพันธุ์ ในฐานะกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท 15 ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด และคณะทำงานของศูนย์บริการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการบรรยาย การประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ (Public Hearing) โครงการ "บริหารจัดการทรัพย์สินภายหลังสิ้นสุดสัญญาดำเนินกิจการดาวเทียมสื่อสารภายในประเทศ" วันพฤหัสบดี ที่ 18 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30 - 15.30 น. ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 4 (ชั้น 4) โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนซันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

read more
image description

คุณไพรัช  มณฑาพันธุ์ ในฐานะนายกสมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย และกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท 15 ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการบรรยายหัวข้อเรื่อง "การประเมินมูลค่าภายใต้วิกฤติการณ์ที่ไม่เคยเกิดมาก่อนในโลก" วันเสาร์ที่ 9 พฤษภาคม 2563 เวลา 08.45-16.00 น. โดยมีวิธึการบรรยายแบบ Live สด

read more